دکتر امیدخواه : از پرسنل واحد حراست پژوهشگاه قدردانی نمود.

در مراسمی دکتر محمد رضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران اززحمات و خدمات همکاران واحد حراست پژوهشگاه قدردانی نمود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه در این مراسم دکتر امیدخواه ضمن ابراز رضایت از کار پرسنل خدوم و زحمتکش پژوهشگاه اظهار داشت: همکاران واحد حراست وظیفه بسیارسنگین، حساس و ظریفی در پذیرش و هدایت ارباب رجوع به واحد های مورد نظر و صیانت و حراست از اموال پژوهشگاه را دارند که خوشبختانه تا کنون این امور بخوبی انجام گردیده است.